You are here

Мормонството Християнство ли е?

Printer-friendly version

Мормонството Християнство ли е?

Мормонството християнство ли е? Това може да изглежда обезпокояващ въпрос за много мормони както и за някои християни. Мормоните ще кажат, че те включват Библията сред четирите книги, които те могат да разпознаят като свещени книги, и че вярата в Исус Христос е основна за тяхната вяра, , както се вижда от официалното им име, Църквата на Исус на Светиите от Последното Време. Нещо повече, много християни са чували мормонският храмов хор да пее християнски химни и са благоприятно изненадани от мормонското посвещение на високи морални стандарти и стабилни семейства. От това не следва ли, че мормонството е християнство?

"За да анализираме точно и искрено този въпрос, трябва да сравним внимателно основните доктрини на мормонската религия с основните доктрини на историческото, библейско християнство."

За да анализираме точно и искрено този въпрос, трябва да сравним внимателно основните доктрини на мормонската религия с основните доктрини на историческото, библейско християнство. За да представим мормонското състояние ние се облегнахме на следните добре известни мормонски доктринални книги, първите три от които са публикувани от мормонската църква: Принципи на Евангелието (1997), Достигането на Божествен брак (1976), и Учение за предметите на вяра (1979) от мормонският апостол Джеймс Е. Талмидж, както и Доктрини за Спасение (3 тома) от десетият мормонски президент и пророк Джоузеф Филдинг Смит, Мормонска Доктрина (2ро изд., 1979) от мормонският апостол Брус Р. МакКонки и Учения на Пророкът Джоузеф Смит.

1. Има ли повече от един истински Бог?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че има само един истински и жив Бог и освен Него няма други богове (Втор. 6:4; Исая 43:10, 11; 44:6, 8; 45:21, 22; 46:9; Марк 12:29-34).

В противоречие, Мормонската Църква учи, че има много богове (Книга на Авраам 4:3), и че ние може да станем богове и богини в божието царство октрина и Завети 132:19-20; Принципи на Евангелието, 245 стр.; Достигането на божествен брак, 130 стр.). Тя също учи, че тези, които постигнат божественост ще имат духовни деца, които ще им се покланят и молят, точно както ние се покланяме и молим на Бог Отец (Принципи на Евангелието, 302 стр.)

2. Бил ли е някога Бог Отец човек като нас?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че Бог е Дух (Йоан 4:24; 1 Тимотея 6:15, 16), Той не е човек (Числа 23:19; Йосия 11:9; Римляни 1:22, 23), и (винаги) е съществувал като Бог - всемогъщ, всезнаещ, и все присъстващ (Псалми 90:2; 139:7-10; Исая 40:28).

Противоположно, Мормонската църква учи, че Бог Отец някога е бил човек като нас, който прогресирал, за да се превърне в Бог и има тяло от плът и кръв (Доктрина и Завети 130:22; "Самият Бог някога бил като нас и сега е издигнат човек, и седи възцарен в небесата!“ от Учения на пророка Джоузеф Смит, 345-347 стр.; Принципи на Евангелието, 9 стр.; Учение за предметите на вяра, 430 стр. Мормонска доктрина, 321 стр.). Всъщност, Мормонската църква проповядва, че самият Бог има баща, и дядо, до безкрай (Учения на пророкът Джоузеф Смит, 373 стр.; Мормонска доктрина, 577 стр.).

3. Исус и Сатана братя ли са?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че Исус е уникалният Син на Бога; Той винаги е съществувал като Бог и е вечно и в едно с Отца. (Йоан 1:1, 14; 10:30; 14:9; Кол. 2:9). Никога по-низш от Бог, в определеното време Той изостави славата, която споделяше с Отца (Йоан 17:4, 5; Филипяни 2:6-11) и бе направен от плът и кръв за наше спасение; Неговото въплащаване се постигна чрез духовно зачеване от Святият Дух и раждане от девица (Матея 1:18-23; Лука 1:34-35).

Точно обратното, Мормонската църква учи, че Исус Христос е нашият по-голям брат, който прогресирал до божество, като първо бил пресътворен като духовно дете от Небесният Отец и от небесна майка. По-късно бил заченат физически чрез полово сношение между Небесният Отец и Дева Мария (Достигане на божествен брак, 129 стр.; Мормонска доктрина, 546-547, 742). Мормонската доктрина потвърждава, че Исус и Сатана са братя (Принципи на Евангелието, 17-18 стр.; Мормонска доктрина, 192 стр).

4. Бог триединен ли е?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че Отец, Син, и Святи Дух не са отделни Богове или отделни същества, а са отличителни Личности в едина Триединна Божественост. През целият Нов Завет Синът, Святият Дух както и Отец са отделно определени като и действат като Бог (Син: Марк 2:5-12; Йоан 20:28; Филипяни 2:10, 11; Святи Дух: Деяния 5:3, 4; 2 Коринтяни 3:17, 18; 13:14); въпреки това Библията учи, че тези три са само един Бог (виж 1ва точка).

Точно обратното, Мормонската църква учи, че Отец, Син и Святи Дух са три отделни Богове (Учения на пророкът Джоузеф Смит, 370 стр.; Мормонска доктрина, 576-577 стр.), и че Синът и Святият Дух са буквално чада на Небесен Отец и Небесна съпруга (Джоузеф Филдинг МакКони, Енциклопедия на Мормонството, 2 том, 649 стр.).

5. Синът на Адам и Ева беше голямо зло или велико благословение?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че непокорството на първите ни родители Адам и Ева било голямо зло. Чрез грехопадението влязоха в света, поставяйки всички човешки същества под осъждение и смъртта. За това ние сме родени с грешна природа, и ще бъдем съдени за греховете, които извършваме като личности (Езек. 18:1-20; Римл. 5:12-21).

В контраст, Мормонскат църква учи, че грехът на Адам бил “необходима стъпка в планът на живота и велико благословение за всички” (Принципи на Евангелието, 33 стр.; Книга на Мормон - 2 Неф. 2:25; Доктрини за Спасение, 1 том, 114-115 стр.)

6. Може ли да направим себе си ценни пред Бога?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че отделени от спасителното дело на Исус Христос на кръста, ние сме духовно “мъртви чрез вашите престъпления и грехове”(Ефес. 2:1-5) и сме безсилни да спасим себе си. В милостта Си, Бог прощава греховете ни и ни прави ценни чрез самата милост, извън човешки заслуги или себеправедни дела (Еф.есяни 2:8-9; Тит 3:5-6). Нашата част е само да се вкопчим в Христа с искрена вяра. (Определено е вярно, обаче, че без доказателства за променено поведение, личното свидетелство на човек за вяра в Христос трябва да се оспори; спасението по самата благодат чрез вяра, не означава, че може да живеем, както си искаме - Римляни 6:1-4).

Точно обратното, Мормонската църква учи, че вечен живот в присъствието на Бога (което е наречено “възхвала в божественото царство”) трябва да бъде заслужено чрез покорство с всички заповеди на Мормонската църква, включващи включващи изключителни Мормонски храмови ритуали. делата са изискване за спасение (вход в “небесното царство“) - Принципи на евангелието, 303-304; Перла на Велика Цена - Трети предмет на вяра; Мормонска Доктрина, 339, 671; Книга на Мормон - 2 Неф. 25:23).

7. Дали Христовата помазваща смърт ползва тези, които го отхвърлят?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че целта на изкупващото дело на Христос на кръста е да осигури пълното разрешение за проблема с греха на човечеството. Тези, които отхвърлят Божията благодат в този живот няма да имат дял в това спасение, но са под Божие осъждение за вечността (Йоан 3:36; Евреи 9:27; 1 Йоан 5:11-12).

Противоположно, Мормонската църква учи, че целта на изкуплението е да донесе възкресение и безсмъртие на всички хора, независимо дали те приемат Христос чрез вяра. Христовото изкупление е само частична основа, за стойност и вечен живот, които също изискват покорство към всички заповеди на мормонската църква, включително мормонски храмови ритуали с ограничен достъп. (Принципи на Евангелието, 74-75 стр.; Мормонска доктрина, 669 стр.)

8. Дали Библията е уникалното и последно Слово на Бога?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че Библията е уникално, последно и непогрешимо Слово на Бога (2 Тимотея 3:16; Евреи 1:1, 2; 2 Петрово 1:21), и че ще устои завинаги (1 Петрово 1:23-25). Божието навременно запазване на библейският тест бе илюстровано чудотворно при откриването на ръкописите в Мъртво Море*

Обратно, Мормонската църква учи, че Библията е била подправена и много “ясни и скъпоценни части” липсват (Книга на Мормон - 1 Неф. 13:26-29; Учения на пророкът Джоузеф Смит, 9-10 стр.).

9. Ранната църква изпаднала ли е в пълно отстъпничество?

Библията учи и ортодоксалните християни през вековете вярват, че истинската Църква е била основана божествено от Исус и никога не би могла и не е изчезвала от Земята.(Матея 16:18; Йоан 15:16; 17:11). Християните осъзнават, че е имало време на отстъпничество и вероотстъпване в Църквата, но вярават, че винаги е имало остатък, който се е придържал към библейските основи.

Точно обратното, Мормонската църква учи, че е имало голямо и пълно отстъпление от Църквата, основана от Исус Христос; това състояние на отстъпничество все още господства освен сред онези, които са достигнали до знанието за възстановеното евангелие на Мормонската църква (Принципи на Евангелието, 105-106 стр.; мормонска доктрина, 44 стр.)

 Заключение

Горните текстове с различен шрифт показват общоприетото евангелие, вярвано от всички правоврени християни през вековете независимо от деноминационният им етикет. От друга страна някои нови религии като Мормонството твърдят, че са Християни, но приемат ръкописи извън Библията, проповядват доктрини, които противоречат на Библията, и се придържат към вярвания, напълно различни от ученията на Христос и Неговите апостоли.

Мормоните споделят с правоверните християни някои важни библейски правила. Но посочените по-горе точки са примери за многото фондаментални и несъгласуеми разлики между историческото, библейско Християнство и Мормонството. Докато разликите не са причина християните да не показват уважение и добро отношение, ние не може да ги считаме за братя и сестри в Христа. Библията специфично предупреждава за лъжепророци, които ще проповядват “друго благовестие“ насочено към “друг Исус“, и засвидетелстван от “друг дух“

(2 Коринтяни 11:4, 13-15; Галатяни 1:6-9). Основаващо се на доказателството представено по-горе вярваме, че Мормонството представлява точно такова фалшиво благовестие.

Беше отбелязано, че ако някой заяви, че е мормон, а отрече всички основни догми на Мормонството - че Джоузеф Смит е бил пророк на Бога, това че Книгата на Мормон е истинска и боговдъхновена, че Бог е бил някога човек, които прогресирал до божество чрез спазване на законите и разпределението на Мормонската църква, и че Мормонската църква е божествено основана - то Мормонската църква ще отхвърли такова изявление на човека, за принадлежност като Светия от последният ден. Един човек не може да се наречен искрено Мормон ако той не вярва в основополагащите доктрини поучавани от Мормонската църква. По същият белег, ако Мормонската църква не се придържа към основните библейски истини вярвани от по-голямата част от Християнското общество през вековете, как може да се очаква от християни разумно да приемат Мормноството за автентично Християнство?

Ако Мормонската църква вярва, че е единствената Християнска църква, не би трябвало да се опитва да се представя публично като част от по-широко Християнско общество. Вместо това тя би трябвало да каже открито на света, че тези които заявяват, че са правоверни християни всъщност не са християни изобщо, и че Мормонската църква е единствената Християнска църква. Това всъщност тя проповядва, но не публично, а лично.
 * За по-нататъшна информация се обърнете към издателя.

Institute for Religious Research
550 West Street
Cedar Springs, MI 49319
USA             (616) 451-4562      
Internet: www.irr.org

email: info@irr.org