You are here

Keresztény-e a mormon vallás?

Printer-friendly version

Keresztény-e a mormon vallás?

Keresztény-e a mormon vallás? Ez a kérdés zavarbaejtő lehet sok mormon és keresztény számára egyaránt. A mormonok nem haboznak megemlíteni, hogy az általuk szentírásként elismert négy könyv között a Biblia is szerepel, és hogy Jézus Krisztus személye hitük szempontjából központi fontosságú, amint azt egyházuk neve is tanúsítja (Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza). Ráadásul sok keresztény hallotta már a Mormon Szentély Kórusát keresztény himnuszokat énekelni, illetve a mormonok magas erkölcsi normái és erős családi kötelékei is jó benyomást tesznek rájuk. Nem következik-e mindebből, hogy a mormonok is kereszténye

"Ahhoz, hogy korrekt és pontos választ adjunk erre a kérdésre, gondosan össze kell hasonlítanunk a mormon vallás alapveto tanításait a történelmi, bibliai kereszténység tanításaival."

Ahhoz, hogy korrekt és pontos választ adjunk erre a kérdésre, gondosan össze kell hasonlítanunk a mormon vallás alapvető tanításait a történelmi, bibliai kereszténység tanításaival. A mormon álláspontot közismert és hivatalos mormon kiadványok alapján mutatjuk be:

Mormon könyve [MK]

Tanok és szövetségek [T&Sz]

Igazgyöngy [IGY]

Articles of Faith [AF]

Teachings of the Prophet Joseph Smith [TPJS]

James E. Talmage: Gospel Principles [GP] (1992)

Achieving a Celestial Marriage [ACM] (1976)

A Study of the Articles of Faith [SAF] (1979)

Joseph Fielding Smith: Doctrines of Salvation [DS]

Bruce R. Conkie: Mormon Doctrine [MD] (1979)

Encyclopedia of Mormonism [EM]

A továbbiakban címük rövidítésével és az idézet helyének oldalszámával utalunk rájuk.

1. Egynél több igaz Isten van?

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – egyetlen Igaz és Élő Isten van, és Rajta kívül nincs egyetlen isten sem (5Móz 6:4, Ézs 43:10-11, 44:6-8, 45:21-22, 46:9, Mk 12:29-34).

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint több isten van (IGY, Ábrahám könyve 4:3 kk), és a mennybéli királyságban istenekké és istennőkké válhatunk (T&Sz 132:19-20, GP 245, ACM 130). Emellett azt is tanítja, hogy akiknek sikerül az istenné válás, azoknak szellemi gyermekeik lesznek, akik őket imádják és hozzájuk imádkoznak, ugyanúgy, mint ahogyan mi az Atyához imádkozunk (GP 302).

2. Az Atya Isten egykor ember volt?

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – az Isten szellem (Jn 4:24, Csel 17:27-28), és nem ember (4Móz 23:19, Hós 11:9, Róm 1:22-23), mindig Isten volt, és az is marad: mindenható, mindenütt jelenlévő és mindentudó (Zsolt 90:2, 139:7-10, Jel 19:6, Mal 3:6).

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint Isten, az Atya egykoron hozzánk hasonló ember volt, aki istenné vált, és hús-vér teste van (T&Sz 130:22; "Isten egykor olyan volt, mint mi most, emberként felmagasztaltatott, és íme, az egek trónusán ül!" TPJS 345-347, GP 9, SAF 430, MD 321). A Mormon Egyház azt tanítja, hogy Istennek is van atyja, nagyapja és így tovább a végtelenségig (TPJS 373, MD 577).

3. Lucifer Jézus szellemtestvére?

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – Jézus Isten egyszülött fia, aki Istenként mindig létezett, az Atyával együtt örökkévaló és vele egylényegű (Jn 1:1,14, 10:30, Kol 2:9). Annak ellenére, hogy sohasem volt kevesebb Istennél, az elrendelt időben lemondott dicsőségéről, amelyen az Atyával osztozott (Jn 17:4-5, Fil 2:6-11), és testben eljött a mi megmentésünkért. Emberként való eljövetele a Szentlélek általi természetfeletti fogantatás és szűztől születés útján történt (Mt 1:18-23, Lk 1:34.25).

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint Jézus Krisztus a mi idősebb testvérünk, aki istenné fejlődött, miután először Mennyei Atyánk és egy mennyei anya szellemi gyermekeként meg lett teremtve, majd ezt követően testben is megfogant Máriában a Mennyei Atya által (ACM 129, MD 546-547,742). A mormon tanítás szerint Jézus és Lucifer testvérek (GP 17-18, MD 192).

4. A Háromság három isten?

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem különálló istenek vagy lények, hanem a három személyben Egyetlen Isten, a Szentháromság tagjai. Az Újszövetségben a Fiú, a Szentlélek és az Atya külön személyként jelenik meg, és mindhárman Istenként lépnek fel (a Fiú: Mk 2:5-12, Jn 20:28, Fil 2:10-11 stb.; a Szentlélek: Csel 5:3-4, 2Kor 3:17-18, 13:13 stb.), mégis a Biblia azt tanítja, hogy ez a három személy egyetlen Isten.

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek három külön isten (TPJS 370, MD 576-577), akik közül a Fiú és a Szentlélek szó szerinti értelemben véve a Meny-nyei Atya és egy mennyei feleség leszármazottja (EM-II. 649).

5. Ádám és Éva bukása nagy áldás volt?

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – a bűnbeesés rendkívül gonosz cselekedet volt, amelyen keresztül a bűn behatolt a világba, ítélet és halál alá vonva minden emberi lényt. Ennek következtében mind bűnös természettel születünk, és megítéltetünk azokért a vétkekért, amelyeket elkövetünk (Ez 18:1-20, Róm 5:12-21).

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint Ádám bűne "az élet tervében szereplő szükséges lépés volt, és nagy áldás mindnyájunk számára" (GP 33, MK 2Nephi 2:25, DS-I. 114-115).

6. Méltókká tehetjük magunkat Isten előtt?

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – Jézus Krisztusnak a kereszten elvégzett megváltó műve nélkül mindenki 'halott a vétkei és bűnei miatt' (Ef 2:1), és képtelen magát üdvözíteni. Isten az Ő irgalmából a hívőnek mégis megbocsátja a bűneit, és az Ő kegyelméből Jézus igaz, szent és méltó voltát ajándékozza neki, emberi erőfeszítéseitől és igaz tetteitől függetlenül (Ef 2:8-9, Tit 3:5). A mi feladatunk csak az, hogy nem magunkban, hanem Krisztusban bízzunk, teljes szívünkből. Ez nem mond ellent annak, hogy az életvitel megváltozásának bizonyítéka nélkül a Krisztusba vetett hit valódisága megkérdőjelezhető. A kegyelemből, hit által való üdvösség nem azt jelenti, hogy ezután is úgy élünk, ahogy akarunk (Róm 6:1-18, Jak 2:14-17).

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint az Istennel való örök életet (vagy mormon kifejezéssel a "felmagasztosulást a celesztiális királyságban") a Mormon Egyház összes törvényének és rendeleteinek való engedelmességgel kell kiérdemelni. A cselekedetek megléte így az üdvösség előfeltétele (GP 303-304, IGY Hittételek, MD 339,671, MK 2Nefi 25:23).

7. Krisztus halála azokra is hat, akik elutasítják?

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – Krisztus megváltó művének célja tökéletes megoldást adni az emberiség bűnproblémájára. Ugyanakkor azoknak, akik Isten kegyelmét ebben az életben elutasítják, nincs részük az üdvösségben, hanem Isten ítélete alatt maradnak
(Jn 3:36, Zsid 9:27, 1Jn 5:11-12).

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint a megváltás célja az volt, hogy minden embert feltámadáshoz juttasson, attól függetlenül, hogy Krisztusban hisznek vagy sem. Krisztus áldozata csak része annak, ami alapján méltóvá lehet válni az Istennel való örök életre. A többi feltétel a Mormon Egyház parancsolatainak való engedelmesség és a kizárólag mormonok számára elérhető titkos templomi szertartásokon való részvétel (GP 74-75, MD 669).

8. Nem a Biblia Isten egyetlen és végső szava?


A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – a Biblia Isten egyedüli, végleges és tévedhetetlen Igéje (2Tim 3:14-17, Zsid 1:1-2, 2Pt 1:21), amely örökre szól (Mt 24:35, 1Pt 1:23-25). Isten gondoskodott a Biblia szövegének sértetlen fennmaradásáról. Ennek egyik csodálatos bizonyítéka a holt-tengeri tekercsek felfedezése is.

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint a Biblia szövege megsérült, számos "világos és értékes rész" hiányzik belőle, és nem tartalmazza az evangélium teljességét (MK 1Nefi 13:26-29, TPJS 9-10). A Mormon Egyház számára így a kinyilatkoztatásnak öt forrása van: Biblia (amennyiben "helyes" a fordítása), Mormon Könyve, Tanok és Szövetségek, Igazgyöngy és az egyház vezetőinek mindenkori prófétai kijelentései.

9. Hitehagyott lett az ókori egyház?

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – az igazi Egyházat Jézus Krisztus hozta létre isteni tekintélyével, és az ő Egyháza sohasem tűnhet és tűnik el a Föld színéről (Mt 16:18, Jn 15:16, 17:11, 1Kor 3:11). A keresztények elismerik, hogy voltak időszakok, amikor az Egyházon belül a korrupció és a hit elhagyása felütötte a fejét, de hiszik, hogy mindig volt egy mag, amely szilárdan tartotta magát a bibliai alapokhoz.

Ezzel szemben a Mormon Egyház tanítása szerint a Jézus Krisztus alapította Egyházban súlyos és teljes mértékű volt a hit elhagyása, és ez a hitehagyott állapot "még mindig fennáll, kivéve azokat, akik megismerték a helyreállított evangéliumot", amelyet a Mormon Egyház birtokol (MD 44, GP 105-106).

 

 


 


Következtetések

A fentiekben dőlt betűvel szedett pontok alkotják azt az evangéliumot, amelyet a történelmi kereszténység egyházai – felekezettől függetlenül – kezdettől fogva hisznek.

Ugyanakkor néhány újabb vallási közösség, mint például az Utolsó Napok Szentjei, bár a hit és a gyakorlat tekintetében is kereszténynek vallják magukat, a Biblián kívül más iratokat is szentírásként fogadnak el, a tanításuk ellentétes a Bibliáéval, és olyan hittételekhez ragaszkodnak, amelyek Jézus tanításaitól teljesen idegenek.

A mormonok és a keresztények sok bibliai kifejezést használnak, illetve több bibliai erkölcsi tanítást képviselnek közösen. A fentebb felsorolt pontok azonban azt a számos, alapvető és összeegyeztethetetlen eltérést példázzák, amely a történelmi, bibliai kereszténység és a mormonizmus között található. Bár ezek a különbségek nem tarthatják vissza a keresztényeket attól, hogy barátságosan viselkedjenek a mormonokkal, mégsem tekinthetik őket testvéreiknek Krisztusban. A Biblia konkrét figyelmeztetést ad azokra a hamis prófétákra vonatkozóan, akik "más evangéliumot" tanítanak, amely "más Jézust" hirdet, és amely mellett "más lélek" tanúskodik (2Kor 11:4, 13-15, Gal 1:6-9).

Az Mormon Egyház az általuk használt alaptanítás dokumentumát, a Mormon Könyvét Egy másik bizonyság Jézus Krisztusról címmel hirdeti. Úgy hisszük, hogy az igazi cím a következő lehetne: Bizonyság egy másik Jézusról, és hogy a mormon vallás nem tartozik a keresztény felekezetek közé.

Tény, hogy amennyiben valaki mormonnak vallja magát, de tagadja a mormon vallás jellegzetes hittételeit – például hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, hogy a Mormon Könyve ténylegesen Istentől ihletett írás, hogy Isten valaha ember volt, aki istenné lett a mormon törvények és előírások betartásával, hogy a Mormon Egyházat Isten alapította stb. – azt a mormonok nem hajlandók az Utolsó Napok Szentjei egyikének elismerni. Senki sem nevezheti magát őszintén mormonnak, ha nem hisz azokban az alapvető tanításokban, amelyekben minden mormon osztozik.

Ugyanígy, ha az Utolsó Napok Szentjei nem hiszik el még azokat az alapvető bibliai igazságokat sem, amelyeket a keresztények döntő többsége mindig is hitt, akkor hogyan várhatják el a keresztényektől, hogy a mormon vallást hiteles kereszténységnek fogadják el?

Ha a Mormon Egyház úgy hiszi, hogy csak a mormonok igazi keresztények, akkor nem kellene magát úgy beállítania, mintha az egyetemes keresztény egyház része lenne. Ehelyett nyíltan hirdetnie kellene a világ előtt, hogy azok, akik történelmi keresztényeknek vallják magukat, valójában egyáltalán nem keresztények, és csak a mormonok azok. A Mormon Egyházon belül ténylegesen ezt tanítják, csak nyilvánosan nem vállalják ezt a kijelentést.
 

 


 

 

További információ:

Apológia Kutatóközpont
H-1576 Budapest, Pf 22
www.apologia.hu