You are here

Czy mormonizm jest chrześcijański?

Printer-friendly version

Czy mormonizm jest chrześcijański?

Porównanie mormonizmu z historycznym chrześcijaństwem

Czy mormonizm jest chrześcijański? Jest to kłopotliwe pytanie zarówno dla wielu mormonów, jak i dla niektórych chrześcijan. Mormoni mogą podkreślać, że do czterech ksiąg, które uznają za Pismo Święte, zaliczają także Biblię, oraz że wiara w Jezusa Chrystusa jest kluczowa dla ich religii, czego dowodzi ich oficjalna nazwa, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Co więcej, wielu chrześcijan słyszało chór Mormon Tabernacle Choir śpiewający hymny chrześcijańskie, a także na wielu chrześcijanach dobre wrażenie robi mormońskie przywiązanie do wysokich standardów moralnych i do budowania silnych rodzin. Czy nie wypływa stąd wniosek, że mormonizm jest chrześcijański?

"Chcąc uczciwie i dokładnie rozstrzygnąć tę kwestię musimy starannie porównać podstawowe doktryny religii mormońskiej z podstawowymi doktrynami historycznego, biblijnego chrześcijaństwa."

Chcąc uczciwie i dokładnie rozstrzygnąć tę kwestię musimy starannie porównać podstawowe doktryny religii mormońskiej z podstawowymi doktrynami historycznego, biblijnego chrześcijaństwa. Przedstawiając stanowisko mormońskie oparliśmy się na następujących dobrze znanych, doktrynalnych książkach mormonów, z których pierwsze trzy zostały opublikowane przez Kościół mormonów: Gospel Principles (Zasady ewangelii, 1997), Achieving a Celestial Marriage (Dostąpienie niebiańskiego małżeństwa, 1976), oraz A Study of the Articles of Faith (Studium Artykułów Wiary, 1979), której autorem jest mormoński apostoł, James E. Talmage, jak również Doctrines of Salvation (Doktryny zbawienia, 3 tomy), którą napisał dziesiąty prezydent mormonów i prorok, Joseph Fielding Smith, Mormon Doctrine (Doktryna mormońska, wyd. 2, 1979), której autorem jest apostoł mormonów, Bruce R. McConkie i Teachings of the Prophet Joseph Smith (Nauki Proroka Josepha Smitha).

1. Czy Jest Więcej Bogów Niż Jedyny Prawdziwy Bóg? 

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że istnieje tylko jeden Prawdziwy i Żywy Bóg, poza którym nie ma innych bogów (5 Mojżeszowa 6:4; Izajasza 43:10, 11; 44:6, 8; 45:21, 22; 46:9; Marka 12:29-34).

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że jest wielu bogów (Księga Abrahama 4:3nn), i że my możemy stać się bogami i boginiami w królestwie niebiańskim (Nauka i Przymierza 132:19-20; Gospel Principles, s. 245; Achieving a Celestial Marriage, s. 130). Uczy on także, że ci, którzy osiągną boskość będą mieli duchowe dzieci, które będą ich wielbić i modlić się do nich, podobnie jak my wielbimy Boga Ojca i modlimy się do Niego (Gospel Principles, s. 302).

2. Czy Bóg Był Kiedyś Człowiekiem Podobnym Do Nas?

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że Bóg jest Duchem (Jana 4:24; 1 Tymoteusza 6:15, 16), nie jest człowiekiem (4 Mojżeszowa 23:19; Ozeasza 11:9; Rzymian 1:22, 23), i zawsze (odwiecznie) istniał jako Bóg — wszechmogący, wszechwiedzący i wszechobecny (Psalm 90:2; 139:7-10; Izajasza 40:28; Łukasza 1:37).

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że Bóg Ojciec był kiedyś człowiekiem podobnym do nas, lecz zrobił postępy i stał się Bogiem oraz że ma ciało i kości (Nauka i Przymierza 130:22; „Bóg był kiedyś taki, jak my, i jest wywyższonym człowiekiem, który zasiada na tronie w niebie!” z dzieła Teachings of the Prophet Joseph Smith, ss. 345-347; Gospel Principles, s. 9; Articles of Faith, s. 430; Mormon Doctrine, s. 321). Rzeczywiście, Kościół mormonów naucza, że Bóg ma ojca i dziadka, i tak w nieskończoność (Teachings of the Prophet Joseph Smith, s. 373; Mormon Doctrine , s. 577).

3. Czy Jezue I Szatan sa Duchowymi Braćmi?
 

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że Jezus jest jedynym Synem Boga; że zawsze istniał jako Bóg i że jest współwieczny z Ojcem oraz jest Jemu równy (Jana 1:1, 14; 10:30; 14:9; Kolosan 2:9). Chociaż nigdy nie był mniejszy od Boga, w wyznaczonym czasie wyzbył się chwały, którą dzielił ze swym Ojcem (Jana 17:4, 5; Filipian 2:6-11) i stał się ciałem dla naszego zbawienia; Jego wcielenie dokonało się dzięki nadprzyrodzonemu poczęciu z Ducha Świętego oraz narodzeniu z dziewicy Marii (Mateusza 1:18-23; Łukasza 1:34-35).

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że Jezus Chrystus jest naszym starszym bratem, który zrobił postępy ku boskości, będąc najpierw urodzony jako duchowe dziecko Ojca Niebiańskiego i matki niebiańskiej; następnie został fizycznie poczęty w wyniku stosunku Ojca Niebiańskiego z dziewicą Marią (Achieving a Celestial Marriage, s. 129; Mormon Doctrine , ss. 546-547; 742). Doktryna mormońska zawiera twierdzenie, że Jezus i Lucyfer są braćmi (Gospel Principles, ss. 17-18; Mormon Doctrine, s. 192).

4. Czy Bóg Jest Trójca?

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że Ojciec, Syn i Duch Święty nie są odrębnymi Bogami lub odrębnymi istotami, lecz różnymi Osobami w jednym, Trójjedynym Bóstwie. W całym Nowym Testamencie Syn i Duch Święty, jak również Ojciec są z osobna utożsamieni z Bogiem i każdy z Nich działa jako Bóg (Syn: Marka 2:5-12; Jana 20:28; Filipian 2:10, 11; Duch Święty: Dzieje 5:3-4; 2 Kor. 3:17-18; 13:13); lecz jednocześnie Biblia uczy, że tych trzech jest jedynym Bogiem (patrz punkt 1).

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema odrębnymi Bogami (Teachings of the Prophet Joseph Smith, s. 370; Mormon Doctrine , ss. 576-577), oraz że Syn i Duch Święty są dosłownie potomstwem Ojca Niebiańskiego i małżonki niebiańskiej (Joseph Fielding McConkie, Encyclopedia of Mormonism, tom 2, s. 649).

5. Czy Grzech Adama I Ewq Był Wielkim Złem Czy Wielkim Błogosławieństwem?

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że nieposłuszeństwo naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy było wielkim złem. Przez ich upadek grzech wszedł na świat, sprowadzając na wszystkie ludzkie istoty potępienie i śmierć. Dlatego rodzimy się z grzeszną naturą i będziemy sądzeni za grzechy, które popełniamy jako jednostki (Ezechiela 18:1-20; Rzymian 5:12-21).

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że grzech Adama był „koniecznym krokiem w planie życia i wielkim błogosławieństwem dla nas wszystkich” (Gospel Principles, s. 33; Księga Mormona — 2 Nefi 2:25; Doctrines of Salvation, tom 1, ss. 114-115).

6. Czy Możemy Sami Zyskać Uznanie U Boga?

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że w oderwaniu od zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu jesteśmy duchowo „martwi w swych wykroczeniach i grzechach” (Efezjan 2:1, 5) i sami nie zdołamy się zbawić. Jedynie z łaski, nie z uczynków własnej sprawiedliwości, Bóg przebacza nasze grzechy i sprawia, że jesteśmy godni tego, by żyć w Jego obecności (Efezjan 2:8-9; Tytusa 3:5-6). Nasza rola polega na tym, by uchwycić się Chrystusa serdeczną wiarą. (Jednakże jest prawdą, że wątpliwe jest świadectwo czyjejś wiary w Chrystusa, jeśli postępowanie tej osoby nie uległo zmianie; zbawienie jedynie z łaski przez wiarę nie oznacza, iż możemy żyć, jak się nam podoba — Rzymian 6:1-4).

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że na życie wieczne w obecności Boga (które określa on jako „wywyższenie w królestwie niebiańskim”) trzeba zapracować swym posłuszeństwem wszystkim nakazom Kościoła mormonów, w tym specyficznie mormońskim rytuałom świątynnym. Uczynki są wymaganiem, od którego zależy zbawienie (wejście do „królestwa niebiańskiego”) — Gospel Principles, ss. 303-304; Perła Wielkiej Wartości — Trzeci Artykuł Wiary; Mormon Doctrine, ss. 339, 671; Księga Mormona — 2 Nefi 25:23).

7. Czy Z Odkupieńczej Śmierci Chrystusa Odniosa Pożytek Ci, Którzy Go Odrzucaja?

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że celem odkupieńczego dzieła Chrystusa na krzyżu było zapewnienie zupełnego rozwiązania problemu, jakim jest grzech ludzkości. Jednakże ci, którzy w tym życiu odrzucają łaskę Bożą, nie będą mieli udziału w zbawieniu, lecz na wieczność podlegają sądowi Bożemu (Jana 3:36; Hebrajczyków 9:27; 1 Jana 5:11-12).

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że celem odkupienia było obdarzenie zmartwychwstaniem i nieśmiertelnością wszystkich ludzi, bez względu na to, czy przyjęli Chrystusa przez wiarę, czy nie. Odkupienie dokonane przez Chrystusa jest jedynie częściową podstawą do osiągnięcia godności i życia wiecznego, bowiem wymagane jest także posłuszeństwo wszystkim nakazom Kościoła mormonów, w tym specyficznie mormońskim rytuałom świątynnym (Gospel Principles, ss. 74-75; Mormon Doctrine , s. 669).

8. Czy Biblia Jest Jedynym I Ostatecznym Słowem Bożym?

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że Biblia jest jedynym, ostatecznym i nieomylnym Słowem Bożym (2 Tymoteusza 3:16; Hebrajczyków 1:1, 2; 2 Piotra 1:21) i że ostoi się na zawsze (1 Piotra 1:23-25). Opatrznościowe zachowanie tekstu Biblii przez Boga zostało cudownie ukazane za sprawą odkrycia Zwojów znad Morza Martwego.

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że Biblia została skażona, że brak w niej wielu „prostych i cennych prawd” i nie zawiera pełnej Ewangelii (Księga Mormona — 1 Nefi 13:26-29; Doctrines of Salvation, tom 3, ss. 190-191).

9. Czy Wczesny Kościół Popadł W Zupełne Odstęostwo?

Biblia naucza i od wieków wierzą w to prawowierni chrześcijanie, że prawdziwy Kościół został w Boski sposób ustanowiony przez Jezusa i nigdy nie mógł zniknąć z ziemi ani nigdy nie zniknie (Mateusza 16:18; Jana 15:16; 17:11). Chrześcijanie przyznają, że w historii Kościoła miały miejsce okresy skażenia i odstępstwa, lecz wierzą, iż zawsze istniała reszta, która mocno trzymała się zasad biblijnych.

W przeciwieństwie do tego Kościół mormonów naucza, że Kościół założony przez Jezusa Chrystusa popadł w wielkie i zupełne odstępstwo; ten stan odstępstwa „trwa nadal, lecz nie obejmuje tych, którzy doszli do poznania przywróconej ewangelii” Kościoła mormonów (Gospel Principles, ss. 105-106; Mormon Doctrine , s. 44).
 Wniosek: Powyższe punkty podane kursywą składają się na wspólną ewangelię, w którą przez wszystkie wieki wierzyli wszyscy prawowierni chrześcijanie bez względu na ich wyznaniowe etykietki. Z drugiej strony niektóre nowe religie, jak mormonizm twierdzą, że są chrześcijańskie, lecz przyjmują jako Pismo Święte pozabiblijne pisma, nauczają doktryn sprzecznych z Biblią oraz trzymają się wierzeń, które były zupełnie obce naukom Jezusa i Jego apostołów.

Mormoni wraz z prawowiernymi chrześcijanami uznają niektóre ważne przykazania moralne wzięte z Biblii. Jednakże powyższe punkty są przykładami wielu fundamentalnych i nieprzezwyciężonych różnic między historycznym, biblijnym chrześcijaństwem, a mormonizmem. Chociaż te różnice nie powstrzymują nas od okazywania mormonom życzliwości, to jednak nie możemy ich uważać za braci i siostry w Chrystusie. Biblia konkretnie ostrzega przed fałszywymi prorokami, którzy mieli nauczać „innej ewangelii”, skupionej na „innym Jezusie”, i poświadczonej przez „innego ducha” (2 Koryntian 11:4, 13-15; Galacjan 1:6-9). Opierając się na wyżej przedstawionych dowodach, uważamy, że mormonizm jest właśnie taką fałszywą ewangelią.

Wykazano, że gdyby ktoś twierdzący, iż jest mormonem zaprzeczał wszystkim podstawowym dogmatom mormonizmu — że Joseph Smith był prorokiem Bożym, że Księga Mormona jest prawdziwa i natchniona przez Boga, że Bóg był kiedyś człowiekiem i zrobił postępy ku Boskości dzięki przestrzeganiu praw i obrzędów Kościoła mormonów, oraz że Kościół mormonów został ustanowiony przez Boga — Kościół mormonów odrzuci twierdzenie takiego człowieka, że jest Świętym Dni Ostatnich. Nikt nie może uczciwie twierdzić, że jest mormonem, jeśli nie wierzy w fundamentalne doktryny, których naucza Kościół mormonów. Na tej samej zasadzie, skoro Kościół mormonów nie trzyma się nawet elementarnych prawd biblijnych, w które od wieków wierzy większa wspólnota chrześcijańska, to czy od chrześcijan można słusznie oczekiwać, że uznają mormonizm za autentyczne chrześcijaństwo?

Skoro Kościół mormonów wierzy, że jest jedynym prawdziwym Kościołem chrześcijańskim, to nie powinien publicznie przedstawiać się jako część większej wspólnoty chrześcijańskiej. Zamiast tego powinien otwarcie mówić światu, że osoby podające się za prawowiernych chrześcijan w ogóle nie są chrześcijanami, i że Kościół mormonów jest jedynym prawdziwym Kościołem chrześcijańskim. W rzeczywistości ów Kościół naucza tego prywatnie, lecz nie publicznie.


Oświadczenia 2 wyznań chrześcijańskich na temat mormonizmu

Kościoły chrześcijańskie nauczają wiary w Boga jako wiecznej, samoistnej, nieśmiertelnej istoty, nieskrępowanej ograniczeniami cielesnymi oraz niezmiennej w swym charakterze i naturze. W ostatnich latach szereg wyznań chrześcijańskich prowadziło badania nad nauką mormońską i doszło do wniosku, że między doktryną mormonów, a chrześcijańskimi wierzeniami opartymi na Biblii istnieją nieprzezwyciężone różnice.