You are here

Vai Mormonisms Ir Kristîgs?

Printer-friendly version

Vai Mormonisms Ir Kristîgs?

Vai mormonisms ir kristîgs? Tas var likties kâ savâds jautâjums daudziem mormoòiem, kâ arî daþiem kristieðiem. Mormoòi apliecina, ka viòi ieskaita Bîbeli starp èetrâm grâmatâm, kuºas viòi atzîst kâ Svçtos Rakstus un kad Jçzus Kristus ir paðâ centrâ viòu ticîbai. Kâ pierâdîjums ir viòu oficiâlais nosaukums, Pçdçjo Dienu Svçto Jçzus Kristus Baznîca (the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Pie tam, daudzi kristieði ir dzirdçjuði Mormoòu tempïa kori (Mormon Tabernacle Choir) dziedam kristieðu garîgâs dziesmas un ar prieku ievçro viòu stingros morâles likumus un stipru ìimenes dzîvi. Vai tad tas nenorâda, ka mormonisms ir kristîgs?

"Lai taisnîgi un pareizi atrisinâtu ðo jautâjumu, mums vajag rûpîgi salîdzinât mormoòu reliìijas pamatmâcîbas ar vçsturiskajâm, bîbeliskajâm kristietîbas pamatmâcîbâm."

Lai taisnîgi un pareizi atrisinâtu ðo jautâjumu, mums vajag rûpîgi salîdzinât mormoòu reliìijas pamatmâcîbas ar vçsturiskajâm, bîbeliskajâm kristietîbas pamatmâcîbâm. Lai representçtu mormoòu viedokli, mçs balstamies uz sekojoðâm, labi pazîstamâm mormoòu doktrinâlâm grâmatâm, no kuºâm pirmâs trîs ir Mormoòu Baznîcas publicçtas: Evaòìçlija principi (1997.g.) (Gospel Principles - 1997), Debesu laulîbas iemantoðana (1976. g.) (Achieving a Celestial Marriage -- 1976) un Ticîbas locekïu mâcîba (1979. g.) (Articles of Faith – 1979) sarakstîta no mormoòu apustuïa James E. Talmage, kâ arî Pestîðanas doktrînas (3 sçj.) (Doctrines of Salvation, 3 vols.) sarakstîta no desmitâ mormoòu prezidenta un pravieða Joseph Fielding Smith, Mormoòu doktrîna (2. izd., 1979. g.) (Mormon Doctrine, 2nd ed., 1979) sarakstîta no mormoòu apustuïa Bruce R. McConkie un Pravieða Jâzepa Ðmita (Joseph Smith) mâcîbas (Teachings of the Prophet Joseph Smith).

1. Vai ir vairâk kâ viens patiess Dievs?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka ir tikai viens Patiess un Dzîvs Dievs un bez Viòa nav nevieni citi dievi: „Pirms manis neviena cita Dieva nav bijis un pçc manis neviena cita nebûs, jo vienîgi Es esmu Tas Kungs, bez manis nav cita Glâbçja." (Jesajas 43:10-11). „Es esmu pirmais un pçdçjais, un bez Manis nav cita Dieva." (Jesajas 44:6, 8; 45:21, 22; 46:9; 5. Mozus 6:4; Marka 12:29-34).

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka ir daudz dievu viòu Âbrama grâmatâ (Book of Abraham 4:3ff) un ka paði cilvçki varam kïût par dieviem un dievietçm debesu valstîbâ (Doktrîna un derîbas 132:19-20) (Doctrine and Covenants 132:19-20; Gospel Principles, 245. l.p.; Achieving a Celestial Marriage, 130 l.p.). Mormoòu Baznîca vçl mâca, ka tiem kas sasniegs dieviðíîbu, bûs gara bçrni kas viòus dievinâs un pielûgs, tieði kâ mçs pielûdzam un lûdzam Dievu Tçvu (Gospel Principles, 302. l.p.)

2. Vai Dievs kâdreiz bija cilvçks kâ mçs?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka Dievs ir Gars. „Dievs ir Gars, un, kas Viòu pielûdz, tiem To bûs pielûgt garâ un patiesîbâ." (Jâòa 4:24; 1.Timotejam 6:15, 16). Viòð nav cilvçks. „Dievs nav cilvçks, kas melotu, nedz cilvçks bçrns, ka Viòam kaut kas bûtu jânoþçlo. Vai Viòð ko teiktu un nedarîtu, vai Viòð ko sacîtu un tas nekïûtu îstenîba?" (4. Mozus 23:19; Hozejas 11:9; Romieðiem 1:22, 23) un Viòð vienmçr (mûþîgi) ir eksistçjis kâ Dievs – visuvarens, visu zinoðs un visur klâtesoðs: „’Pirms kalni raduðies, pirms zeme un pasaule radîta, no mûþîbas uz mûþîbu Tu esi Dievs." (Psalmi 90:2; 139:7-10; Jesajas 40:28).

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka Dievs Tçvs kâdreiz bija cilvçks kâ mçs, kuºð progresîvâ ceïâ kïuvis viens no Dieviem un viòam ir íermenis ar miesu un kauliem. „Dievs pats kâdreiz bija kâ mçs esam tagad, un ir eksaltçts cilvçks, un kas sçd tronî debesîs!" no Teachings of the Prophet Joseph Smith, 345-347 lpp. (Doctrine and Covenants 130:22; Gospel Principles, 9. l.p.; Articles of Faith, 430. l.p.; Mormon Doctrine, 321. l.p.) Tieðâm, Mormoòu Baznîca mâca, ka Dievam paðam ir tçvs un vectçvs un tâ senèu bez gala atpakaï (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 373. l.p.; Mormon Doctrine, 577. l.p.).

3. Vai Jçzus un Sâtans ir gara brâïi?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka Jçzus ir vienreizçjs Dieva Dçls, ka Viòð vienmçr ir eksistçjis kâ Dievs un ir mûþîgs un vienlîdzîgs ar Tçvu: „Iesâkumâ bija Vârds, un Vârds bija pie Dieva, un Vârds bija Dievs" (Jâòa 1:1). „Es un Tçvs, mçs esam viens" (Jâòa 10:30; 1:14; 14:9) „Kristû mâjo visa Dieva pilnîba redzamâ veidâ" (Kolosieðiem 2:9). Jçzus, Dievs bûdams, mûsu labâ nolika savu dieviðío godîbu, ar ko Viòð dalîjâs ar Tçvu, un iemiesojâs cilvçka miesâ, lai mçs, cilvçki, saprastu Dieva mîlestîbu un saòemtu Dieva aicinâjumu atgriezties no grçcîgas dzîves atpakaï pie Dieva, mûsu Radîtâja (Jâòa 17:4, 5). „Dievs bûdams, Viòð nebaidîjâs uz laiku nolikt savu dieviðíîbu, bet Sevi iztukðoja, pieòemdams kalpa veidu, kïûdams cilvçkam lîdzîgs. Un kâ cilvçks Viòð pazemojâs un kïuva paklausîgs lîdz nâvei, lîdz pat krusta nâvei! Tâpçc arî Dievs Viòu tik ïoti paaugstinâjis un devis Viòam vârdu, kas augstâks par visiem vârdiem, lai Jçzus Vârdâ locîtos visi ceïi debesîs un zemes virsû un pazemç, un visas mçles apliecinâtu, ka Jçzus Kristus ir Kungs Dievam Tçvam par godu" (Filipieðiem 2:6-11). Jçzus iemiesojumu cilvçka miesâ veica Dievs Svçtais Gars, pârdabiski bez cilvçka starpniecîbas un Viòð piedzima no jaunavas Marijas: „Tâ Kunga eòìelis parâdîjâs sapnî un sacîja: „Jâzep, tu Dâvida dçls, nebîsties Mariju, savu sievu, òemt pie sevis, jo, kas viòâ iedzimis, ir no Svçtâ Gara. Viòa dzemdçs Dçlu, un Tâ vârdu tev bûs saukt JÇZUS ..." (Mateja 1:18-23; Lûkas 1:34-35).

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka Jçzus Kristus ir mûsu vecâkais brâlis, kuºð progresçjis lîdz dieviðíîbai un kïuva vispirms, kâ Debesu Tçva un debesu mâtes gara bçrns. Vçlâk, Debesu Tçvs, caur fiziskâm attiecîbâm, kâ cilvçks ar cilvçku, radîja Jçzu ar jaunavu Mariju (Achieving a Celestial Marriage, 129. l.p.; Mormon Doctrine, 546-547 lpp.; 742. l.p.). Mormoòu mâcîba apgalvo, ka Jçzus un Sâtans ir brâïi (Gospel Principles, 17-18 lpp.; Mormon Doctrine, 192. l.p.).

4. Vai Dievs ir Trîsvienîba?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka Tçvs, Dçls un Svçtais Gars nav atseviðíi Dievi vai atseviðías bûtnes, bet ir trîs Personas Trîsvienîgajâ Dievâ. Viscauri Jaunajai Derîbai, Dçls un Svçtais Gars, kâ arî Tçvs, ir atseviðíi identificçti kâ Dievs un darbojas kâ Dievs. Dçls: „... lai Jçzus Vârdâ locîtos visi ceïi debesîs un zemes virsû un pazemç, un visas mçles apliecinâtu, ka Jçzus Kristus ir Kungs Dievam Tçvam par godu" (Filipieðiem 2:10-11; Marka 2:5-12; Jâòa 20:28). Svçtais Gars: „Ananija, kâpçc sâtans piepildîjis tavu sirdi, ka tu meloji Svçtajam Garam ... Tu neesi melojis cilvçkiem, bet Dievam" (Apustuïu darbi 5:3, 4; 2. Korintieðiem 3:17, 18; 13:14). Taèu Bîbele mâca, ka ðie trîs ir tikai viens Dievs (skat. 1. punktu).

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka Tçvs, Dçls, un Svçtais Gars ir trîs atseviðíi Dievi (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 370. l.p.; Mormon Doctrine, 576-577 lpp.) un ka Dçls un Svçtais Gars ir burtiski Debesu Tçva un debesu sievas bçrni (Joseph Fielding McConkie, Mormonisma enciklopçdija, 2 sçj., 649. l.p.) (Joseph Fielding McConkie, Encyclopedia of Mormonism, vol. 2, p. 649).

5. Vai Âdama un Ievas grçks bija liels ïaunums vai liela svçtîba?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka mûsu pirmo vecâku nepaklausîba bija liels ïaunums. Grçks ienâca pasaulç caur viòu grçkâ kriðanu padarot visus cilvçkus par grçciniekiem Dieva priekðâ un sodîðanai ar nâvi. Tâ mçs piedzimstam ar grçcîgu dabu un tiksim tiesâti par grçkiem kuºus mçs katrs cilvçks individuâli izdaram miesâ bûdami. „Tâtad, kâ viena cilvçka vainas dçï pasaulç ienâcis grçks un ar grçku -- nâve, tâ visu cilvçku dzîvç ienâkusi nâve, jo visi viòi ir grçkojuði" (Romieðiem 5:12; 5:13-21; Ecçhiçla 18:1-20).

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka Âdama grçks bija „dzîves plânâ nepiecieðams solis un liela svçtîba mums visiem" (Gospel Principles, 33. l.p.; Mormoòa grâmata – 2 Nephi 2:25 (Book of Mormon – 2 Nephi 2:25); Doctrines of Salvation, 1 sçj., 114-115 lpp.).

6. Vai mçs varam padarît paði sevi bût taisnotiem Dieva priekðâ?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka bez Jçzus Kristus izpirkðanas darba uz krusta mçs esam garîgi „miruði pârkâpumos un grçkos" (Efezieðiem 2:1, 5) un esam bezspçcîgi paði sevi atpestît. Dievs savâ þçlastîbâ piedod mûsu grçkus un padara mûs cienîgus tikai vienîgi caur Viòa þçlastîbu, neatkarîgi no cilvçka nopelniem vai paðtaisniem darbiem. „Jo no þçlastîbas jûs esat pestîti ticîbâ, un tas nav no jums, tâ ir Dieva dâvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielîtos" (Efezieðiem 2:8-9; Titam 3:5-6). Mûsu daïa ir tikai cieði turçties pie Kristus dziïi izjustâ ticîbâ. (Taèu, bez ðaubâm, ir pareizi, ka bez redzamas maiòas no grçcîgas dzîves uz svçtdzivi, tâda cilvçka liecîba ir apðaubâma. Pestîðana tikai caur þçlastîbu caur ticîbu nenozîmç, ka mçs varam dzîvot kâ vçlamies – Romieðiem 6:1-4).

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka mûþîgai dzîvîbai Dieva klâtbûtnç (ko tâ sauc par „eksaltâciju debesu valstîbâ") vajag bût nopelnîtai caur paklausîbu visâm Mormoòu Baznîcas pavçlçm, ieskaitot seviðíus un slepenus mormoòu tempïa rituâlus. Darbi ir prasîba pestîðanai (ieejai „debesu valstîbâ") – (Gospel Principles, 303-304 lpp.); Ïoti dârga pçrle – Treðais ticîbas loceklis (Pearl of Great Price – Third Article of Faith); Mormon Doctrine, 339, 671 lpp.; Book of Mormon – 2 Nephi 25:23).

7. Vai Kristus izpirkðanas nâve palîdz tiem kuºi Viòu noraida?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka iemesls Kristus izpirkðanas darbam bija, lai tas dotu pilnîgu atrisinâjumu cilvçces grçku problçmai. Taèu, tie kuºi noraida Dieva þçlastîbu ðinî dzîvç, tiem nebûs daïa pie ðîs pestîðanas, bet viòi ir zem Dieva sprieduma pazuðanai uz mûþîbu „Un ðî ir tâ liecîba, ka Dievs mums ir devis mûþîgu dzîvîbu, un ðî dzîvîba ir Viòa Dçlâ. Kam Dçls ir, tam ir dzîvîba, kam Dieva Dçla nav, tam nav dzîvîbas" (1. Jâòa 5:11-12; Jâòa 3:36; Çbrejiem 9:27).

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka izpirkðanas nolûks bija nest augðâmcelðanos un nemirstîbu visiem cilvçkiem, neskatoties uz to, vai viòi ticîbâ pieòem Kristu, vai ne. Kristus izpirkðanas darbs ir tikai daïçjs pamats mûþîgai dzîvîbai, kas arî pieprasa paklausîbu visâm Mormoòu Baznîcas pavçlçm, ieskaitot seviðíus mormoòu tempïa rituâlus (Gospel Principles, 74-75 lpp.; Mormon Doctrine, 669. l.p.).

8. Vai Bîbele ir vienreizçjais un galîgais Dieva Vârds?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka Bîbele ir vienreizçjais, galîgais un nemaldîgais Dieva Vârds.
„Visi ðie raksti ir Dieva iedvesmoti un ir noderîgi mâcîbai, vainas pierâdîðanai, laboðanai, audzinâðanai taisnîbâ" (2. Timotejam 3:16) „Dievs vecos laikos daudzkârt un daþâdi runâjis caur pravieðiem uz tçviem, bet ðinîs pçdîgajâs dienâs uz mums ir runâjis caur savu Dçlu, ko Viòð ir iecçlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viòð arî pasauli radîjis" (Çbrejiem 1:1, 2; 2. Pçteºa 1:21) un Dieva Vârds vienmçr pastâvçs „jûs, kas esat atdzimuði ne no iznîcîgas sçklas, bet neiznîcîgas, no dzîvâ un paliekamâ Dieva Vârda. Jo visa miesa ir kâ zâle un visa viòas godîba kâ zâles zieds. Zâle nokalst, un viòas ziedi nobirst, bet Dieva Vârds paliek mûþîgi. Un ðis ir tas Vârds, kas jums ir sludinâts" (1. Pçteºa 1:23-25). Dieva Bîbeles teksta tâïredzîga uzglabâðana tika brîniðíîgi parâdîta, kad atrada Nâves Jûºas Ruïïus.*

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka Bîbele ir kïûdaina un tai trûkst daudz „acîmredzamas un vçrtîgas daïas" (Book of Mormon – I Nephi 13:26-29; Teachings of the Prophet Joseph Smith, 9-10 lpp.).

9. Vai Kristîgâ Baznîca jau no sâkuma aizgâja totâlâ atkriðanâ?

Bîbele mâca un îstie kristieði no laika gala ir ticçjuði, ka Jçzus dieviðíîgi nodibinâja îsto Baznîcu un ka tâ nekad nevar un nekad nav pazudusi no zemes virsus.
„Un Es tev saku, tu esi Pçteris , un uz ðâs klints Es celðu savu baznîcu, un elles vârtiem to nebûs uzvarçt" (Mateja 16:18; Jâòa 15:16; 17:11). Kristieði atzîst, ka ir bijuði izvirtîbas laiki un atkriðana no Baznîcas, bet tic, ka vienmçr ir bijusi daïa, kuºi stingri turçjâs pie bîbeliskajâm pamatmâcîbâm.

Pretstatâ, Mormoòu Baznîca mâca, ka bija liela un totâla atkriðana no Baznîcas, kâ to Jçzus Kristus bija nodibinâjis. Ðîs atkriðanas stâvoklis vçl ir spekâ, izòemot tos, kas nâkuði pie atjaunotâs evaòìçlija mâcîbas, ko mâca Mormoòu Baznîca (Gospel Principles, 105-106 lpp.; Mormon Doctrine, 44 l.p.).

 Noslçgumâ

Augðminçtie punkti, kas ir rakstîti ar kursîviem burtiem, sastâda kopçjo evaòìçliju, ko tic visi îstie kristieði no laika gala, vienalga kâdâ konfesijâ viòi pieder. No otras puses, daþas jaunas reliìijas, kâ mormonisms, saka ka ir kristîga, bet pieòem citus rakstus kâ Svçtos Rakstus, kas ir ârpus Bîbeles, mâca doktrînas kas ir pretrunâ ar Bîbeli, un tic mâcîbâm kas ir pilnîgi sveðas Jçzus un Viòa apustuïu mâcîbâm.

Lîdz ar kristieðiem, arî mormoòiem ir daþi tie paði morâlie norâdîjumi. Taèu, augðminçtie punkti ir piemçri tâm daudzâm bûtiskâm un nesalîdzinâmâm atðíirîbâm, starp vçsturisko, bîbelisko Kristietîbu un mormonismu. Lai gan ðîs atðíirîbas nedrîkst kristieðus atturçt izturçties pret mormoòiem ar laipnîbu un respektu, mçs nevaram uzskatît viòus kâ brâïus un mâsas Kristû. Bîbele specifiski brîdina par maldu pravieðiem, kuºi mâcîs „citu evaòìçliju" koncentrçtu ap „citu Jçzu" un ko apliecinâs „cits gars" (2. Korintieðiem 11:4, 13-15; Galatieðiem 1:6-9). Balstoties uz augðminçtiem pierâdîjumiem, mçs ticam, ka mormonisms representç tieði tâdu viltotu evaòìçliju.

Ir norâdîts, ka ja viens saka, ka viòð ir mormonis, bet noliedz un netic visiem mormonisma pamatprincipiem – netic ka Josefs Ðmits (Joseph Smith) ir Dieva pravietis, netic ka Mormoòa grâmata (Book of Mormon) ir patiesa un dieviðíi iedvesmota, netic ka Dievs kâdreiz bijis cilvçks kas progresçjis lîdz Dieva pakâpei, jo dzîvoja pçc Mormoòu Baznîcas likumiem un norâdîjumiem un netic ka Mormoòu Baznîca tika dieviðíi dibinâta – Mormoòu Baznîca neatzîtu tâdu cilvçku par viòas piederîgo , kâ pçdçjo dienu svçto (mormoni). Viens nevar sevi saukt par mormoni, ja viòð netic pamatmâcîbâm ko mâca Mormoòu Baznîca. No tâ paða viedokïa, ja Mormoòu Baznîca neturas pie bîbeliskajâm pamatpatiesîbâm, kuºas no laika gala tic un vieno kristieðus visâ pasaulç, kâ var sagaidît, ka kristieði, ar apdomu, varçtu pieòemt mormonismu kâ autentisku un lîdzvçrtîgu Kristietîbu?

Ja Mormoòu Baznîca tic, ka tâ ir vienîgâ îstâ Kristîgâ Baznîca, tad viòai nevajadzçtu mçìinât sevi representçt kâ daïu no plaðâkas kristieðu kopienas. Tajâ vietâ tai bûtu pasaulei atklâti jâpasaka, ka tie kuºi sevi uzskata par îstiem kristieðiem îstenîbâ nemaz nav kristieði un ka Mormoòu Baznîca ir vienîgâ îstâ Kristîgâ Baznîca. Tas ir faktiski ko viòi mâca privâti, bet ne publiski.