You are here

Onko Mormonismi Kristillinen Uskonto?

Printer-friendly version

Onko Mormonismi Kristillinen Uskonto?

Kysymys, onko Mormonismi Kristillinen uskonto, saattaa vaikuttaa oudolta kysymykseltä niin mormoneitten kuin kristittyjenkin mielissä. Mormonit huomauttavat, että he sisältävät Raamatun niiden neljän kirjan joukkoon, joita he pitävät pyhinä kirjoituksina, ja että he uskovat, että Jeesus Kristus on heidän uskontonsa keskeinen henkilö, mikä käy selville jo heidän kirkkonsa virallisesta nimestäkin, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Sen lisäksi monet kristityt ovat kuulleet Mormoni Tabernaakkelikuoron laulavan kristillisiä lauluja ja he ovat myös saaneet hyvän vaikutuksen mormoneitten korkeasta moraalisesta tasosta ja perhe-elämästä. Eikö tämä kaikki jo osoita, että mormonismi on kristillinen uskonto?

"Jotta voisimme rehellisesti ja tasapuolisesti ratkaista tämän kysymyksen, meidän on huolellisesti verrattava mormoni-uskonnon perusoppeja historillisen kristinuskon oppeihin."

Jotta voisimme rehellisesti ja tasapuolisesti ratkaista tämän kysymyksen, meidän on huolellisesti verrattava mormoniuskonnon perusoppeja historillisen kristinuskon oppeihin. Osoittaaksemme Mormonikirkon kannan, olemme tarkistaneet asian seuraavista tunnetuista Mormonikirkon julkaisemista, mormonismin oppeja käsittelevistä kirjoista, kuten Gospel Principles (Evankeliumin Periaatteet) - 1997, Achieving a Celestial Marriage (Celestinen Avioliitto) - 1976, A Study of the Articles of Faith (Uskonkappaleitten Tutkinta) - 1979, kirjoittanut mormoniapostoli James E. Talmage, ja myös Doctrines of Salvation (Pelastuksen Opit) - kolmeosainen teos, jonka kirjoittaja oli Mormonikirkon kymmenes presidentti ja profeetta, Joseph Fielding Smith, Mormon Doctrine (Mormonioppi) (toinen painos, 1979), jonka on kirjoittanut mormoniapostoli Bruce R. McConkie, sekä Teachings of the Prophet Joseph Smith (Profeetta Joseph Smithin Opetuksia).

1. Onko olemassa enemmän kuin vain yksi tosi Jumala?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että on olemassa vain yksi totinen ja elävä Jumala ja Hänen lisäkseen ei ole muita Jumalia.(Viides Mooseksen Kirja, 6:4; Jesaja 43:10, 11; 44:6, 8; 45:21, 22; 46:9; Evankeliumi Markuksen mukaan, 12:29-34.)

Tämän vastaisesti Mormonikirkko opettaa, että on olemassa monia jumalia (Kallisarvoinen Helmi, Abraham 4:3-31) ja että meistä myös voi tulla jumalia ja jumalattaria. (Opin ja Liittojen Kirja, 132:19-20; Gospel Principals, s. 245 [Evankeliumin Periaatteet]; Achieving a Celestial Marriage s. 130 [Celestinen Avioliitto].) Mormonikirkko opettaa myös, että ne jotka saavuttavat jumaluuden, synnyttävät henkilapsia, jotka puolestaan palvovat ja rukoilevat heitä, samoin kuin me palvomme ja osoitamme rukouksemme Isä-Jumalalle (Gospel Principles, s. 302 [Evankeliumin Periatteet].)

2. Oliko Isä-Jumala kerran ihminen kuten me nyt olemme?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että Jumala on Henki (Evankeliumi Johanneksen mukaan, 4:24; Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, 6:15, 16); Hän ei ole ihminen (Neljäs Mooseksen Kirja 23:19; Hoosea 11:9; Paavalin kirje roomalaisille, 1:22, 23), ja Hän on aina (iankaikkisesti) ollut Jumala - Kaikkivaltias, Kaikkitietävä ja Kaikkialla läsnäoleva (Psalmi 90:2; 139:7-10; Jesaja 40: 28).

Tämän vastaisesti Mormonikirkko opettaa, että Isä-Jumala oli kerran ihminen kuten me olemme nyt, ja joka edistyi Jumalaksi ja jolla on lihaa ja luuta oleva ruumis (Opin ja Liittojen Kirja 130:22; "Jumala itse oli kerran kuten me olemme nyt, ja on korotettu ihminen, joka istuu valtaistuimellaan taivaissa." Lainattu kirjasta Teachings of the Prophet Joseph Smith, ss. 345-347 (Profeetta Joseph Smithin Opetuksia). Ks. myös Gospel Priciples, s. 9 (Evankeliumin Periaatteet); Articles of Faith, s. 430 (Uskonkappaleet); Mormon Doctrine, s. 321 (Mormonioppi). Mormonikirkko itseasiassa opettaa, että Jumalalla on myös isä ja isoisä ja niin edelleen, loputtomiin. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, s. 373 [Profeetta Joseph Smithin Opetuksia]; Mormon Doctrine s. 577 [Mormonioppi].)

3. Ovatko Jeesus ja Saatana henki-veljiä?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että Jeesus on Ainosyntyinen Jumalan Poika; Hän on aina ollut Jumala, ja on yhtä iankaikkinen ja tasavertainen kuin Isä (Evankeliumi Johanneksen mukaan, 1:1, 14; 10:30; 14:9; Paavalin kirje kolossalaisille, 2:9).Vaikkakaan Hän ei ole koskaan ollut vähemmän kuin Jumala, osoitettuna aikana Hän pani sivuun kirkkauden minkä Hän jakaa Isän kanssa (Evankeliumi Johanneksen mukaan, 17:4, 5; Paavalin kirje filippiläisille, 2:6-11) ja tuli lihaksi meidän pelastuksen takia; Hän syntyi neitsyt Mariasta, joka tuli raskaaksi Pyhän Hengen kautta. (Evankeliumi Matteuksen mukaan,. 1:18-23; Evankeliumi Luukkaan mukaan, 1:34-35).

Tätä vastoin Mormonikirkko opettaa, että Jeesus Kristus on meidän vanhempi veli, joka edistyi jumaluuteen, ja joka ensin oli Taivaallisen Isän ja äidin siittämä lapsi ja jonka tämä Taivaallinen Isä myöhemmin siitti fyysisesti, olemalla sukupuoliyhteydessä Neitsyt Marian kanssa. (Achieving a Celestial Marriage, s. 129 (Celestinen Avioliitto); Mormon Doctrine, ss. 546-547, 742 (Mormonioppi). Mormonikirkko väittää, että Jeesus ja Saatana ovat veljeksiä (Gospel Principles, ss. 17-18 [Evankeliumin Periaatteet];
Mormon Doctrine, s. 192 [Mormonioppi]).

4. Onko Jumala Kolmiyhteinen?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että Isä, Poika ja Pyhä Henki eivät ole erillisiä jumalia tai erillisiä olentoja, vaan erillisiä persoonia jotka muodostavat yhden ja ainoan Kolmiyhteisen Jumalan. Kautta Uuden Testamentin Isä, Poika ja Pyhä Henki on samaistettu ja ovat yksi Jumala (Poika: Evankleiumi Markuksen mukaan, 2:5-12; Evankeliumi Johanneksen mukaan, 20:28; Paavalin kirje filippiläisille. 2:10, 11; Pyhä Henki: Apostolien teot, 5:3-4; Paavalin toinen kirje korinttolaisille, 3:17, 18; 13:14). Raamattu opettaa, että nämä kolme ovat yksi Jumala (ks. kohta 1.)

Tämän vastaisesti Mormonikirkko opettaa, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kolme erillistä jumalaa (Teachings of the Prophet Joseph Smith, s. 370 [Profeetta Joseph Smithin Opetuksia];
Mormon Doctrine, ss. 576-577 [Mormonioppi] ), ja että sekä Poika että Pyhä Henki ovat kirjaimellisesti Taivaallisen Isän ja hänen celestisen vaimonsa jälkeläisiä (Joseph Fielding McConkie, Encyclopedia of Mormonism, osa 2, s. 649 [Mormonismin Tietokirja]).

5. Oliko Aatamin ja Eevan synti ihmiskunnan tuomioksi vai siunaukseksi?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että ensimmäisten esivanhempiemme, Aatamin ja Eevan tottelemattomuus saattoi koko ihmiskunnan tuomion ja kuoleman alaiseksi. Sen seurauksena me kaikki olemme syntyneet syntisinä ja meidät tullaan tuomitsemaan omien henkilökohtaisten syntiemme takia (Hesekiel 18:1-20; Room. 5:12-21).

Tämän vastaisesti Mormonikirkko opettaa, että Aatamin synti oli välttämätön askel elämän suunnitelmassa ja suuri siunaus meille kaikille (Gospel Priciples, s. 33 [Evankeliumin periaatteet]; Mormonin Kirja, 2 Nefi 2:25; Doctrines of Salvation, 1.osa, ss. 114-115 [Pelastuksen Opit]).

6. Voimmeko tehdä itse itsemme kelvollisiksi Jumalan edessä?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että ilman Jeesuksen Kristuksen pelastavaa työtä, me kaikki olemme kuolleita rikoksiemme ja syntiemme tähden (Efesolaiskirje 2:1, 5) ja siksi me olemme voimattomia pelastamaan itse itsemme. Laupeudessaan Jumala antaa syntimme anteeksi ja vain armonsa kautta tekee meidät kelvollisiksi pelastukseen, ei omien tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi itsehurskaasti omista ansioistaan (Paavalin kirje efesolaisille, 2:8-9; Paavalin kirje Tiitukselle, 3:5-6). Meidän osamme on vain riippua Kristuksessa, uskoen Häneen koko sydämestämme. (On kuitenkin totta, että ilman uskon aikaansaamaa muutosta ihmisen käytöksessä, ko. henkilön todistelu uskosta Kristukseen täytyy asettaa kyseenalaiseksi. Pelastus, mikä tulee yksinomaan Jumalan armosta, ei edellytä, että voimme sen jälkeen elää niinkuin haluamme - Paavalin kirje roomalaisille, 6:1-4.)

Tämän vastaisesti Mormonikirkko opettaa, että iankaikkinen elämä Jumalan valtakunnassa (mitä he kutsuvat korotukseksi celestisessä valtakunnassa) täytyy ansaita olemalla kuuliainen kaikille Mormonikirkon vaatimuksille, salaiset temppelimenot mukaanluettuina. Pelastus Mormonikirkossa (ja sen celestisessä valtakunnassa) edellyttää vaadittujen tekojen suorittamista. - Gospel Principles, ss. 303-304 [Evankeliumin Periaatteet]; Kallisarvoinen Helmi - Kolmas Uskonkappale;
Mormon Doctrine ss. 339, 671 [Mormonioppi]; Mormonin Kirja - 2 Nefi 25:23.

7. Hyödyttääkö Kristuksen sovitustyö niitä, jotka kieltävät Hänet?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että Kristuksen ristillä tekemän sovitustyön tarkoitus oli ratkaista koko ihmiskunnan syntiongelma. Kuitenkaan ne, jotka kieltävät Jumalan armo-lahjan tässä elämässä, eivät ole osallisia tästä pelastustyöstä, vaan tulevat olemaan Jumalan tuomion alaisina kautta iankaikkisuuden (Evankeliumi Johanneksen mukaan, 3:36; Paavalin kirje hebrealaisille, 9:27; Johanneksen ensimmäinen kirje, 5:11-12).

Tämän vastaisesti Mormonikirkko opettaa, että Kristuksen sovitustyön tarkoituksena oli tuoda ylösnousemus ja kuolemattomuus kaikille ihmisille, uskoivatpa he henkilökohtaisesti Kristukseen tai eivät. He opettavat, että Kristuksen sovitustyö oli vain osana kelpoisuudesta iankaikkiseen elämään, mikä vaatii myös kuuliaisuutta kaikille Mormonikirkon opetuksille, salaiset temppelimenot mukaanluettuina. (Gospel Principles, ss.74-75 [Evankeliumin Periaatteet];
Mormon Doctrine, s. 669 [Mormonioppi]).

8. Onko Raamattu ainutlaatuinen ja lopullinen Jumalan Sana?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että Raamattu on Jumalan ainutlaatuinen, lopullinen ja erheetön Sana (Paavalin toinen kirje Timoteukselle, 3:16; Kirje hebrealaisille, 1:1, 2: Pietarin toinen kirje, 1:21) ja että se pysyy iankaikkisesti (Pietarin ensimmäinen kirje, 1:23-25). Kuin ihmeen kautta löydetyt Raamatun tekstit Kuolleen meren luolista ovat osoittaneet kuinka Jumala on suojellut Pyhää Sanaansa.

Tämän vastaisesti Mormonikirkko opettaa, että Raamattu on turmeltu, ja että siitä on poistettu monia "selkeitä ja erittäin suuriarvoisia" osia (Mormonin Kirja - 1 Nefi 13:26-29; Teachings of the Prophet Joseph Smith, [Profeetta Joseph Smithin Opetuksia] ).

9. Tapahtuiko täydellinen luopumus alkukirkosta eli Kristuksen seurakunnasta?

Raamattu opettaa ja oikeaoppiset kristityt ovat kautta aikojen uskoneet, että Jeesus perusti tosikirkon (seurakunnan), ja ettei se ole koskaan hävinnyt maan päältä (Evankeliumi Matteuksen mukaan, 16:18; Evankeliumi Johanneksen mukaan, 15:16; 17:11). Kristityt myöntävät, että on ollut aikoja, jolloin turmellusta ja luopumusta on tapahtunut, mutta että on aina ollut jäännösjoukko, joka on pitänyt lujasti kiinni tärkeistä Raamatun opeista.

Tämän vastaisesti Mormonikirkko opettaa, että tapahtui suuri ja täydellinen luopumus Jeesuksen Kristuksen perustamasta kirkosta (seurakunnasta); ja että tämä luopumus on yhä voimassa paitsi niiden kohdalla, jotka ovat tulleet tietämään palautetusta Mormonikirkon evankeliumista ja ovat liittyneet siihen (Gospel Principles, ss.105-106 [Evankeliumin Periaatteet]; Mormon Doctrine, s. 44).

Yhteenveto

Vinokirjaimin esitetyt kohdat tässä lehtisessä käsittelevät oikeaoppisten kristittyjen omaksumaa uskoa kautta aikojen, kirkkokunnasta riippumatta. Jotkut uudemmat uskonliikkeet, kuten mormonismi, väittävät olevansa myös kristillisiä uskonyhteisöjä, mutta he hyväksyvät pyhiksi kirjoituksikseen Raamatun lisäksi muita kirjoituksia, ja omaksuvat uskoonsa opetuksia, jotka ovat täysin vieraita Jeesuksen ja Hänen apostoleittensa opetuksille.

Mormonit jakavat oikeaoppisten kristittyjen kanssa tiettyjä tärkeitä raamatullisia moraalisia käsitteitä ja kehoituksia. Tästä huollimatta, yllä mainitut opinkohdat ovat esimerkkeinä monista perustavaa laatua olevista, sovittamattomista eroavaisuuksista historiallisen, raamatullisen kristinuskon ja mormonismin välillä. Vaikkeivät nämä eroavaisuudet oikeuta kristittyjä kohtelemaan mormoneita epäystävällisesti tai halveksien, me emme voi pitää heitä veljinä ja sisarina Kristuksessa. Raamattu varoittaa erityisesti vääristä profeetoista, jotka opettavat "toista evankeliumia", mikä keskittyy "toiseen Jeesukseen" ja mistä he todistavat "toisen hengen" kautta (Paavalin toinen kirje korinttolaisille, 11:4, 13-15; Paavalin kirje galattalaisille, 1:6-9). Yllä esitettyjen tosiasioiden nojalla me uskomme, että mormonismi edustaa juuri tällaista väärennettyä eli "toista evankeliumia".

On osoitettu, että jos joku väittäisi olevansa mormoni, mutta kieltäisi mormonismin perusopetukset - että Joseph Smith oli Jumalan profeetta, ja että Mormonin Kirja on tosi ja Jumalan lahjan avulla käännetty pyhä kirjoitus, ja että Jumala oli kerran ihminen, joka kehittyi Jumalaksi noudattamalla Mormonikirkon lakeja ja toimituksia, ja että Mormonikirkko perustettiin Jumalan käskystä ja avulla - Mormonikirkko hylkäisi sellaisen henkilön väitteen olevansa myöhempien aikojen pyhä eli mormoni. Henkilö, joka ei usko Mormonikirkon opettamiin perusoppeihin, ei voi todellisuudessa kutsua itseään mormoniksi. Samoin, koska Mormonikirkko ei usko niihin raamatullisiin totuuksiin mihin suurin osa kristikuntaa vakavasti uskoo, kuinka kristittyjen voitaisiin odottaa hyväksyvän mormonismin osana aitoa kristikuntaa?

Jos Mormonikirkko uskoo, että se yksin on ainoa oikea kristillinen kirkko, sen ei pitäisi yrittää julkisesti edustaa olevansa osa laajaa kristikuntaa. Sensijaan sen pitäisi avoimesti esittää maailmalle, että oikeaoppiset kristityt eivät olekaan kristittyjä, vaan että vain Mormonikirkko on ainoa tosi kristillinen kirkko. Se opettaa tätä yksityisesti, mutta ei julkisesti.