You are here

Is Het Mormonisme Christelijk?

Printer-friendly version

Is Het Mormonisme Christelijk?

Deze vraag kan nauwkeurig beantwoord worden door de basis leerstellingen van de Mormoonse godsdienst met de basis leerstellingen van het historische, bijbelse christendom zorgvuldig te vergelijken. Bij dit vergelijkend onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de standaard leerstellige boeken van Mormon om hun positie te vertegenwoordigen.

"Maar de bovengenoemde punten laten duidelijk zien dat er veel fundamentele en niet te verenigen verschillen zijn tussen het Mormonisme en het historische, bijbelse Christendom."

1. Is er meer dan één ware God?

De Bijbel leert ons dat er slechts één ware en levende God is en buiten Hem zijn er geen andere goden. (Deuteronomium 6: 4; Jesaja 43: 10,11; 44: 6,8; 45: 21,22; 46: 9; Markus 12: 29-34).

Tegenstelling: de Mormon Kerk leert dat er vele Goden zijn (Boek van Abraham 4: 3 ff), en dat de mens god en godin kan worden in het Hemelse Rijk (Doctrines and Covenants [D&C] 132: 19-20; Gospel Principals [GP], 1997, p. 245; Achieving a Celestial Marriage [ACM], p.130. Zij leert ook dat degenen die goddelijkheid bereiken, geestes kinderen zullen hebben die hen zullen vereren en tot hen bidden, zoals wij bidden tot God de Vader. (GP, p.302)

2. Was God ooit een mens als wij?

De Bijbel leert ons dat God Geest is (Johannes 4: 24; 1 Timoteüs 6:15-16), Hij is geen mens (Numeri 23:19; Hosea 11: 9; Romeinen 1: 22,23), en heeft altijd (eeuwig) bestaan als God – almachtig, al-wetend, en alomtegenwoordig (Psalm 90: 2; 139: 7-10; Jesaja 40: 28; Lukas 1: 37).

Tegenstelling: De Mormon Kerk leert dat God de Vader ooit een mens geweest is die opgeklommen is tot God en een lichaam heeft van vlees en bloed (Doctrine and Covenants 130: 22). Joseph Smith onderwees: ‘God, die zelf eens was zoals wij nu zijn, is nu een verheerlijkt mens en zit op de troon verheven in de hemel hier boven!’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith [TPJS], pp. 345-347; GP, p. 9). Werkelijk, de Kerk van Mormon leert dat God zelf een vader, een grootvader heeft, ad infinitum (TPJS, p. 373).

3. Zijn Jezus en Satan geestes broers?

De Bijbel leert ons dat Jezus is de eniggeboren Zoon van God. Hij heeft altijd als God bestaan en is met de Vader eeuwig en gelijk aan de Vader (Johannes 1: 1,14; 10: 30; Kolossenzen 2: 9). Zijn menswording werd voltrokken door de bovennatuurlijke ontvangenis door de Heilige Geest en hij is geboren uit een maagd (Matteüs 1: 18-23; Lukas 1: 34-35).

Tegenstelling: De Kerk van Mormon leert dat Jezus Christus onze oudere broer is die vergoddelijkt werd, die eerst voortgebracht is als een geestes kind door een Hemelse Vader en een Hemelse Moeder, en later lichamelijk ontvangen werd door de gemeenschap van de Hemelse Vader en de maagd Maria (ACM, p. 129; Mormon Doctrine [MD], pp. 546-547, 742). Het bevestigt dat Jezus en Lucifer broers zijn (GP, pp. 17-18).

4. Kunnen wij onszelf waardig voor God maken?

De Bijbel leert ons dat afgezien van Jezus Christus wij “dood zijn door onze dwalingen en zonden” (Efeziërs 2: 1,5) en machteloos onszelf te redden. Alleen door de genade, naast werken van gerechtigheid, vergeeft God onze zonden en maakt ons waardig om in zijn tegenwoordigheid te leven (Efeziërs 2: 8-9; Titus 3: 5-6) Ons aandeel bestaat erin ons aan Christus vast te houden in groot geloof.

Tegenstelling: De Kerk van Mormon leert dat het eeuwig leven in Gods tegenwoordigheid (‘het Koninkrijk der Hemelen’) verworven en verdiend moet worden door aan de diverse wetten van Mormon en de tempel rituelen te gehoorzamen. (GP, pp. 303-304).

5. Is de Bijbel het unieke en enige Woord van God?

De Bijbel leert dat zij het unieke, uiteindelijke en onfeilbare Woord van God is ( 2 Timoteüs 3: 16; Hebreeën 1: 1,2; Petrus 1: 21;) en dat zij eeuwig duurt (1 Petrus 1: 23-25).

Tegenstelling: de Kerk van Mormon leert dat de Bijbel vervalst is, en ‘heldere en kostbare stukken’ mist. (Book of Mormon – 1 Nephi 13: 26-29).

Mormonen en Christenen delen een aantal belangrijke en morele voorschriften van de Bijbel. Maar de bovengenoemde punten laten duidelijk zien dat er veel fundamentele en niet te verenigen verschillen zijn tussen het Mormonisme en het historische, bijbelse Christendom, en dat het Mormonisme niet een waarachtige uitdrukking is van het apostolisch christelijke evangelie.